Osa 1. YLEISET EHDOT (ASIAKAS) 

Taide. 1. Sovellettavuus

Tätä myyntiasiakasta voidaan soveltaa ja integroida kaikkiin ICS Advisory and Finance -yhtiön (jäljempänä "palveluntarjoaja") tekemiin ostosopimuksiin sekä kaikkiin tarjoajiin, tarjouksiin, palveluihin ja toimituksiin.

Asiakkaan tai muiden osapuolten ASIAKAS ei ole koskaan sovellettavissa, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Hyväksymällä nämä ASIAKAS, asiakas menettää oikeuden pyytää toisen asiakkaan soveltuvuutta.

Asiakkaan (tai muiden osapuolten) ASIAKAS on nimenomaisesti suljettu pois, koska sitä ei voida soveltaa. Jos nykyisen ASIAKASEN artikkeli tai useita artikkeleita mitätöidään, tämän asiakirjan muut artikkelit pysyvät voimassa osapuolille.

Asiakkaan muutoksista voidaan sopia vain kirjallisesti osapuolten valtuuttamien edustajien allekirjoituksella. Lisäksi erityisten ostosopimusten hyväksyttyjä muunnelmia ei sovelleta muihin vastaaviin sopimuksiin, ellei niitä ole erikseen vahvistettu kirjallisesti.

Taide. 2. Määritelmät

Neuvonta / neuvonta / konsultointi: Tietoja, joita Palveluntarjoaja jakaa Asiakkaan kanssa, ei voida pitää oikeudellisesti sitovana lausuntona, virallisena neuvona tms., Ellei Asiakas ole nimenomaisesti pyytänyt veroasiakirjan tai oikeudellisen lausunnon laatimista ja saanut asiakirjoja, joilla on tällaiset otsikot allekirjoittanut yksi palveluntarjoajan vanhimmista kumppaneista.

Taide. 3. Sopimukset

Jos peruuttamispäätös perustuu Art. 15 (laiton toiminta) tai epäily tällaisista toimista, mikä johtaa puutteelliseen asiakirja-aineistoon vaatimusten täyttämiseksi, ja asiakas kieltäytyy antamasta tietoja henkilöllisyydestään tai rakenteessa mukana olevien muiden henkilöiden henkilöllisyydestä arvioidun riskin pienentämiseksi, sitten asiakas jo suoritettuja ennakkomaksuja ei korvata.

Palveluntarjoaja opastaa asiakasta myös sähköpostitse. Kirjeenvaihto on myös näiden ASIAKKAAN alainen.

Taide. 4. Annetut tiedot

Asiakkaalle toimitettavat tiedot riippuvat Asiakkaaseen liittyvistä erityisistä olosuhteista ja tilanteista, joita Palveluntarjoaja ei voi ennakoida tai arvioida etukäteen.

Taide. 5. Kolmannen osapuolen palvelut

Taide. 6. Pankkitilin avaaminen

Taide. 7. Maahanmuutto

Taide. 9. Sihteeri / paikallinen edustaja

Taide. 10. Kirjanpito

Taide. 11. Yrityksen perustaminen

Taide. 12. Tarjoukset

Taide. 13. Palvelun toimittaminen, vastuu

Taide. 14. Asiakkaan velvoitteet

Art. 15. Sopimuksen välitön irtisanominen

Taide. 16. Lisäkustannukset ja -kulut

Taide. 17. Määräaikainen tai ylimääräinen due diligence

- vanhojen asiakirjojen voimassaolon päättyminen

- oikeudelliset perusteet pyytää lisätietoja

- rutiinitarkastuksen suorittaminen kansallisen rahanpesua koskevan asetuksen mukaisesti

- uusien viranomaisten tai asianmukaista huolellisuutta koskevan pyynnön vastaanottaminen viranomaiselta, notaarilta tai muulta toimivaltaiselta organisaatiolta

Taide. 18. Maksuehdot

Taide. 19. Peruutuskustannukset

Taide. 20. Kirjanpito- / hallintokulut

Jos asiakas päättää siirtää kirjanpidon toiselle palveluntarjoajalle, palveluntarjoajan kirjanpitäjä suorittaa siirron 750 euron maksua vastaan.

Taide. 21. Viestintä

Sähköisten viestien lähettäminen Palveluntarjoajalle on Asiakkaan vastuulla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sähköisesti lähetetyn viestin puutteellisesta tai virheellisestä saapumisesta tai saapumatta jättämisestä.

Taide. 22. Luottamuksellisuus

Taide. 23. Toimivaltaiset tuomioistuimet ja sovellettavat lait

Alankomaiden toimivaltaiset tuomioistuimet ratkaisevat kaikki riidat poikkeuksetta, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet erilaisista järjestelyistä.

 

Osa 2 - Käyttöehdot Kirjanpitopalvelu

          
Sopimus verokirjanpitopalveluista (NL)

KATSOVAT, että asiakas haluaa hankkia tiettyjä kirjanpitopalveluja ICS ADVISORY: lta ja sitoutuu ottamaan ICS ADVISORY: n itsenäisenä palveluna näiden palvelujen suorittamiseksi ja ICS ADVISORY sitoutuu tarjoamaan tällaisia ​​palveluja asiakkaalle.

HALUAVAT SITÄ, kun otetaan huomioon tässä olevat keskinäiset sopimukset ja sopimukset, sopimuspuolet sopivat seuraavista ehdoista:

 1. Sopimuskausi

Tämä sopimus tulee voimaan ALOITUSPÄIVÄMÄÄRÄ. Se on voimassa yhden "kirjavuoden" ajan. Sopimus jatkuu automaattisesti, jos asiakas ei irtisano sopimusta kirjallisesti kolme kuukautta ennen kunkin peräkkäisen kirjan vuoden loppua.

 1. Nimetty asiakasedustaja

Tehokkaan viestinnän ja tehokkaan suunnitteluprosessin varmistamiseksi asiakkaan ja

ICS ADVISORY, asiakas suostuu nimeämään yhden edustajan työskentelemään suoraan ICS ADVISORYn kanssa.

Nimetty asiakasedustajan tiedot:

 

Nimi: ______________________________________

 

Puhelin: ______________________________________

 

Sähköposti: _______________________________________

 1. Kirjanpitopalvelut

Tässä sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti ICS ADVISORY sitoutuu tarjoamaan seuraavia palveluja asiakkaalle:

Lisäksi ICS ADVISORY voi tarjota asiakkaalle muita kirjanpitopalveluja, jos asiakas niin pyytää ja ICS ADVISORY suostuu tekemään niin. Palvelut, joita ei ole erikseen kuvattu tässä vahvistuslomakkeessa, eivät kuitenkaan sisälly Kirjanpitomaksuun ja laskutetaan erikseen Asiakkaalle.

Asiakas antaa ICS ADVISORY -valtuutuksen toimia asiakkaan yrityksen puolesta nimenomaan veroviranomaisten kanssa tekemisissä. Sen lisäksi asiakas hyväksyy verohallinnon ohjeet toimittaa kaikki verotukseen liittyvät kirjeenvaihdot suoraan ICS ADVISORYn kirjanpito-osastolle (Bredassa). Lisäsimme tätä tarkoitusta varten liitteen A (Välityspalvelin) tähän vahvistusarkkiin.

 1. Kolmansien osapuolten palvelujen käyttö

ICS ADVISORYlla on oikeus käyttää kolmansien osapuolten palveluja tarjotessaan Palveluja Asiakkaalle.

 1. Kirjanpitopalvelu

Ottaen huomioon ICS ADVISORY: n suorittamat palvelut Asiakas sitoutuu korvaamaan ICS ADVISORY: lle suoritetut palvelut seuraavasti:

Palvelut Määrä ilman ALV. 21% alv
Kirjanpitomaksu 0-100 laskua kohti 395 € / vuosineljännes (3 kuukautta)
Lisämaksu yli 100 laskusta 75 € / vuosineljännes (3 kuukautta) - per 100 uutta mutaatiota
Veroneuvonta / nuoremman konsultin raportit 90 € tunnissa
Veroneuvonnat / raportit vanhemmalta kumppanilta 155 € tunnissa
VIES-ilmoitus sovelletaan siirtyneellä arvonlisäverolla 35 € / paluu
Vastaväite veroasioissa € 90
Verotarkastuksen tai tutkinnan / vierailun tapauksessa Pitäjä 675 €
Aloita tapaaminen kenenkään kanssa, joka tulee tapaamaan ICS ADVISORY -asiakasta asiakkaan puolesta tai tulee hakemaan tietoa asiakkaasta 90 € tunnissa
 1. Kustannukset ja kustannukset

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi asiakas korvaa ICS ADVISORYlle mahdolliset satunnaiset kustannukset ja kulut, jotka ICS ADVISORYlle aiheutuu suoritettaessa Asiakkaalle tässä Yhteydenotossa määriteltyjä palveluita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, muutokset, jotka on tehtävä hakemuksen jättöpäivän jälkeen, verotusta ja vastaavia kuluja koskevien vetoomusten ja vastausten käsittely. Kustannukset ja kulut laskutetaan Asiakkaalta 90 euron tuntimaksusta ex. ARVONLISÄVERO.

Jos yrityksellesi myönnetään korkean riskin asema (liiketoimintasi tai taustasi perusteella), ICS ADVISORY voi veloittaa asiakkaalta jopa 995 euron talletuksen.

Vahvistamme kustannukset tai kustannusarvion aina etukäteen.

 1. Maksut

Kaikki (neljännesvuosittaiset) maksut on maksettava etukäteen. Jos maksua ei saada ajoissa, ICS ADVISORYlla on oikeus lopettaa palvelunsa ja neljännesvuosittainen arvonlisäveroilmoitus saattaa viivästyä, mistä voi aiheutua sakkoja (ja lisämaksuja).
ICS ADVISORY lähettää ensimmäisen laskun varauspalveluista, kun olemme saaneet toimeksiannon asiakkaalta, ja aloittaa palvelunsa maksun vastaanottamisen jälkeen.

 1. Valtuutettu veloitus

Asiakas hyväksyy allekirjoittamaan valtuutuslomakkeen, joka antaa ICS ADVISORY: lle luvan lähettää toistuvia yritysten välisiä perintäohjeita pankille veloittamaan (hollantilaisen) yrityksen pankkitiliäsi.

 1. Asiakkaan vastuu

Asiakas on yksin vastuussa ICS ADVISORY -palvelun toimittamisesta kaikki tämän sopimuksen mukaisesti sovittujen Palvelujen suorittamiseen tarvittavat tiedot, laskut, tiedot ja asiakirjat. Asiakas toimittaa ICS ADVISORYlle kaikki tarvittavat asiakirjat ja laskut kunkin kuukauden lopussa. Viimeistään seuraavia määräaikoja on noudatettava:

Asiakas myöntää ja hyväksyy, että ICS ADVISORY: lle toimitettujen taloudellisten tietojen oikeellisuus on yksinomaan asiakkaan vastuulla. ICS ADVISORY ei ole vastuussa virheellisten tilinpäätösten, kirjanpitojen ja laskutusten tai muiden taloudellisten raporttien tuottamisesta, jos taloudelliset tiedot toimitetaan Asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella.

ICS ADVISORY saattaa edellyttää asiakkaan hyväksyntää ennen veroilmoituksen tai vuosikertomuksen lähettämistä. Asiakkaan vastuulla on reagoida nopeasti ja välttää viivästyneet rangaistukset.

 1. Nopeutetut menettelyt ja hallintokulut

Jos asiakas toimittaa vaaditut asiakirjat kohdassa 7 mainitun määräajan jälkeen, ICS ADVISORY perii asiakkaalta 67 euron hallintomaksun jokaisesta viivästyksestä. Vastaavia maksuja peritään kiireellisistä pyynnöistä, jotka on tutkittava rajoitetun ajan kuluessa. ICS ADVISORY voi ilmoittaa vaihtoehtoisista maksuista tilanteesta riippuen.
Jos asiakas toimittaa vaaditut asiakirjat kuukauden kuluttua määräajan umpeutumisesta, ICS ADVISORY voi veloittaa asiakkaalta 67 € hallintokustannuksia, ja asiakkaan on harkittava veroviranomaisten veloittamia myöhästyneitä sakkoja. Ylimääräiset maksut voivat olla vastoin 'veroviranomaisten' arvioitua arviointia.

 1. Keskinäiset edustustot

(B) ICS ADVISORYn esitykset: ICS ADVISORY edustaa ja takaa, että:

 1. Siirtomaksu

Jos asiakas haluaa siirtää kirjanpitopalvelut toiselle kirjanpitäjälle, hänen on ilmoitettava asiasta ICS ADVISORY: lle kolme kuukautta ennen ensimmäisen kirjavuoden loppua. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. ICS ADVISORY veloittaa 395 euroa kaikkien Asiakkaan asiakirjojen ja digitaalisten tiedostojen siirtämisestä uudelle kirjanpitäjälle ja yhteistyöhön yhteyshenkilönä tässä asiassa. Tämä on valinnainen palvelu.

 1. Vastuun rajoitus

ICS on vastuussa toimeksiannon suorittamatta jättämisestä tai viivästymisestä vain, jos on osoitettu, että suorittamatta jättäminen tai viivästyminen johtui ICS ADVISORYn tahallisesta laiminlyönnistä tai tahallisesta laiminlyönnistä. ICS ADVISORYn vastuun laajuus ei saa ylittää sopimushinnan määrää, eikä ICS ADVISORY ole missään olosuhteissa vastuussa mistään edellä mainituista seurauksista aiheutuvista välillisistä tappioista tai menetyksistä.

 1. Väliaikainen irtisanominen

ICS ADVISORYlla on oikeus irtisanoa tämä sopimus heti, kun on viitteitä siitä, että rahanpesua, petoksia, terrorismin rahoittamista tai laittomuutta yleensä tapahtuu. Asiakas on vastuussa ICS ADVISORYlle aiheutuneista vahingoista. Palvelujen koko hintaa ei palauteta Asiakkaalle, jos ICS ADVISORY päättää irtisanoa sopimuksen edellä mainittujen syiden vuoksi.

Jos määrättyjä ehtoja rikotaan tai väärää tietoa, veroviranomaiset voivat päättää peruuttaa arvonlisäveronumeron ja ICS ADVISORY päättää lopettaa kirjanpitopalvelunsa ja erota veroedustajana.

 1. Toimivalta ja riidat

Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakeja. Kaikki riidat ratkaisee Alankomaiden tuomioistuimet. Osapuolet antavat suostumuksensa tällaisten tuomioistuinten yksinomaiseen lainkäyttövaltaan, sopivat hyväksyvänsä prosessin tiedoksiannon postitse ja luopuvat muutoin käytettävissä olevista lainkäyttö- tai toimipaikan puolustuksista.

 1. Integraatio

Allekirjoittanut ilmoittaa, että Asiakas haluaa käyttää yllä mainittuja palveluja yleisten sopimusehtojen, joihin on liitetty painettu ote, ehtojen mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa täten nimenomaisesti hyväksyvänsä sen ehdot.

Nämä ehdot on laatinut Lwzjuristen

ICS Advisoryn pääkonttori on:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Alankomaat

ICS: llä on kauppakamarin reg. nro 71469710 että ALV-numero 858727754

Löydä myös:
- Cookie politiikka
- Tietosuojakäytäntö
- Käyttöehdot
- Disclaimer