On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Taloudellinen kirjanpito

Hollannin tilintarkastus ja kirjanpito

Hollandilla on hyvin kehittynyt sääntelykehys yksityisille yrityksille, kumppanuuksille ja yrityksille. Puitteiden pääkohdat koostuvat: selkeät säännöt tilinpäätöksestä, tilintarkastuksesta ja tilintarkastusten julkaisemisesta.

Säännösten selkeyden ja suhteellisen yksinkertaisuuden vuoksi yritykset pystyvät toimimaan vakaasti, jos ne voivat suunnitella pitkällä aikavälillä. Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä kirjanpidon, tilintarkastuksen ja julkaisemisen vaatimuksista Alankomaissa. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä.

Tilinpäätöksen pakollinen valmistelu

Käytännössä kaikki Hollannissa rekisteröidyt yhtiöt ovat velvollisia esittämään tilinpäätöksen. Vaatimus on lakisääteinen ja sisältyy usein yhteisön yhtiöjärjestykseen (AoA).

investointi-rahasto

Ulkomaiset yhtiöt ovat velvollisia toimittamaan vuositilinpäätöksensä kotimaissaan ja toimittamaan jäljennöksen Alankomaiden kauppakamarille. Toimialat ovat poikkeus tästä säännöstä, koska niillä ei ole velvollisuutta laatia erillisiä tilinpäätöksiä.

Alankomaiden yritysten tilinpäätösten merkitys

Tilinpäätös on hallintotavan perusta, ja sellaisena se on olennainen osa Hollannin oikeusjärjestystä.

Niiden päätavoitteena on raportoida osakkeenomistajille. Kun osakkeenomistajat hyväksyvät tilinpäätöksen, he johtavat hallituksen jäsenet hallitukselle sen toimivuudesta. Heidän yhtä tärkeä toissijainen tarkoitus on suojata velkojia. Käytännöllisesti katsoen kaikki yhtiöt ovat velvollisia ilmoittautumaan kauppakamarin kaupparekisteriin ja julkaisemaan vuosittain tietyt taloudelliset tiedot. Rekisteri on julkisesti saatavilla ja edustaa tärkeä tietolähde kansallisten markkinoiden osalta.

Tilinpäätöksellä on myös verotus. Vaikka verolaki tarjoaa itsenäisiä sääntöjä veropohjan määrittelemiseksi, prosessin ensimmäinen vaihe on ottaa huomioon lausunnot.

Alankomaiden tilinpäätöksen sisältö

Tilinpäätöksessä on vähintään tuloslaskelma, tase ja liitetiedot.

Yleisesti hyväksyttyjä periaatteita kirjanpidossa (GAAP) Hollannissa

Alankomaiden kirjanpitosääntöjä säännellään. Laskentaperiaatteet perustuvat ensisijaisesti eurooppalaisiin direktiiveihin.

GAAP koskee yksityisiä ja julkisia osakeyhtiöitä, joilla on rajoitettu vastuu ja muut yksiköt, esimerkiksi eräät kumppanuusmuodot. Osakemarkkinoilla, vakuutusyhtiöillä ja rahoituslaitoksilla noteerattuja yhtiöitä koskevat erityissäännöt.

Hollannin kirjanpitoperiaatteet poikkeavat kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardeista, mutta ne yhdenmukaistetaan jatkuvasti. Kaikkien Euroopan unionissa noteerattujen yhtiöiden on 2005: n mukaan noudatettava IFRS-standardia. Tämä sääntö koskee myös Alankomaiden vakuutusyhtiöitä ja rahoituslaitoksia. Kysymys siitä, voivatko yksityiset osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt ja muut paikalliset liiketoimintayksiköt noudattaa IFRS: ää, käsitellään edelleen.

Tilinpäätöksen analyysi - min

Alankomaiden kirjanpitoperiaatteet

Kirjanpidon periaatteiden mukaan kaikkien taloudellisten tietojen on oltava ymmärrettäviä, luotettavia, relevantteja ja vertailukelpoisia. Kaikkien tilinpäätösten on vastattava realistisesti yhtiön asemaa periaatteiden mukaisesti.

Tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen on esitettävä totuudenmukaisesti ja luotettavasti osakkeenomistajien oma pääoma tilinpäätöspäivänä, vuotuinen voitto ja, jos mahdollista, yrityksen likviditeetti ja maksukyky

Kansainvälisiin ryhmiin osallistuvat yritykset voivat halutessaan laatia lausuntonsa EU: n toisessa jäsenmaassa hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukaisesti, jos viittaus näihin standardeihin liitetään liitteenä oleviin muistiinpanoihin.

Kirjanpidon periaatteet on esitettävä lausunnossa. Kun ne on otettu käyttöön, näitä periaatteita voidaan muuttaa vain, jos muutos on hyvin perusteltu. Muutoksen syy on selitettävä vastaavissa huomautuksissa sekä sen seuraukset yhtiön taloudellisesta asemasta. Alankomaiden lainsäädännössä säädetään julkistamista ja arvostusta koskevista erityisvaatimuksista, joita on noudatettava.

Virallinen raportointivaluutta on euro mutta tiettyyn yritystoimintaan tai sen konsernirakenteeseen riippuen raportissa voi olla toinen valuutta.

Hollannin konsolidointi-, tarkastus- ja julkaisuvaatimukset

Konsolidointi-, auditointi- ja julkaisuvaatimukset ovat yrityksen kokoa vastaavia: suuret, keskisuuret, pienet tai mikroyritykset. Koko määritetään alla esitetyin perustein:

 • henkilöstön määrä
 • omaisuuden arvo tasapainossa, ja
 • liikevaihto.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto luokituksen parametreistä. Myös konserniyhtiöiden ja tytäryhtiöiden varallisuusarvot, henkilöstö ja liikevaihto on sisällytettävä. Suurten tai keskisuurten luokkien vaatimukset täyttävien yritysten on täytettävä vähintään 2 3-kriteerit kahdessa peräkkäisessä vuodessa.

Kriteeri Suuri keskikokoinen Pieni Mikro
Liikevaihto > 20 M Euro 6 - 20 M Euro 350 K - 6 M Euro <350 K Euro
Varat > 40 M Euro 12 - 40 M Euro 700 K - 12 M Euro <700 K Euro
Työntekijät > 250 50 - 250 10 - 50 <10

Alankomaiden konsolidointivaatimukset

Periaatteessa yritysten on sisällytettävä ryhmänsä tytäryhtiöiden ja yhtiöiden tiedot tilinpäätökseen konsolidoidun raportin esittämiseksi.

Hollannin lain mukaan määräysvallassa olevat tytäryhtiöt ovat oikeushenkilöitä, joissa yritykset voivat käyttää välillisesti tai suoraan yli 50 prosenttia äänioikeuksista osakkeenomistajien kokouksessa tai joilla on oikeus erottaa tai nimittää yli 50 prosenttia valvonta- ja toimitusjohtajista. Kumppanuudet, joissa yritykset ovat täysivaltaisia ​​kumppaneita, kuuluvat myös tytäryhtiön määritelmän soveltamisalaan. Konserniyhtiöt ovat yritysryhmien rakenteessa oikeushenkilöitä tai kumppanuuksia. Ratkaiseva konsolidointitekijä on tytäryritysten hallinta (johto) riippumatta hallussa olevien osakkeiden prosenttiosuudesta.

holding-yhtiö-rakenne

Tytäryhtiöiden tai konserniyhtiöiden taloudellisia tietoja ei tarvitse esittää tilinpäätöksessä (konsolidoidusti), jos:

1. Se on merkityksetön koko ryhmälle verrattuna:

 • se vie liian paljon aikaa tai resursseja tytäryhtiön / konserniyrityksen taloudellisten tietojen saamiseksi;
 • yhtiö pidetään aikomuksena siirtää toiselle omistajalle.

2. Konsolidointi voidaan sulkea pois, jos konserniyhtiö tai tytäryhtiö:

 • täyttää pienten yritysten kriteerit lakisääteisestä näkökulmasta (nämä kriteerit esitetään julkaisuolosuhteissa);
 • ei noteerata osakemarkkinoilla.

3. Konsolidointi voidaan myös sulkea pois seuraavissa olosuhteissa:

 • yhtiötä ei ole kirjallisesti kirjattu vastikkeeksi konsolidoinnin puutteesta kuuden kuukauden kuluessa varainhoitovuoden päättymisestä vähintään 10 prosenttia jäsenistä tai omistajista, joiden ≥ 10 prosenttia liikkeeseen lasketusta pääomasta on;
 • tilinpäätöksessä odotettavissa oleva konsolidointi on jo esitetty emoyhtiön tilinpäätöksessä;
 • konsernitilinpäätös ja vuosikertomus täyttävät 7: n vaatimuksetth EU-direktiivi;
 • jos se ei ole käännetty hollanniksi, konsolidoidut tilinpäätökset, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus käännetään tai laaditaan saksan, englannin tai ranskan kielellä ja laaditaan kaikilla asiakirjoilla yhdellä ja samalla kielellä;
 • kuuden kuukauden kuluessa taseen päiväyksestä tai sallitun lykätyn julkaisun 1 kuukauden sisällä edellä mainitut paperit tai niiden käännökset on toimitettu kaupparekisterissä, jossa yritys on rekisteröity tai vaihtoehtoisesti ilmoitettu Kaupparekisteriin, jossa nämä paperit ovat saatavilla.

Tarkastusta koskevat vaatimukset Hollannissa

Hollannissa sovellettava laki vaatii, että suuret ja keskisuuret yritykset ovat laatineet vuosittain raporttinsa pätevät, rekisteröidyt ja riippumattomat paikalliset tilintarkastajat. Tilintarkastajat nimeää osakkeenomistajat, yhtiökokouksen jäsenet tai vaihtoehtoisesti hallinto- tai valvontaelimen jäsenet. Tarkastuskertomuksissa olisi periaatteessa oltava kohtia, jotka selventävät sitä, onko:

 • lausunnot antavat tietoja Hollannin sisäisen kirjanpidon yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti ja edustavat tarkasti yhtiön vuosittaista tulosta ja taloudellista asemaa. Yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta voidaan arvioida;
 • hallintoneuvoston raportti täyttää lakisääteiset vaatimukset; ja
 • tarvittavat lisätiedot annetaan.

Valittu tilintarkastaja raportoi valvonta- ja johtokunnille. Toimivaltaisen laitoksen on ensin tarkasteltava tarkastuskertomusta ja hyväksyttävä tai määritettävä tilinpäätös.

kirjanpito-Alankomaat

Jos tilintarkastus ei ole pakollista, osapuolet voivat tehdä niin vapaaehtoisesti.

Alankomaiden julkaisuvaatimukset

Hallintoneuvoston jäsenten on viimeisteltävä ja hyväksyttävä kaikki tilinpäätökset viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Sen jälkeen osakkeenomistajilla on kaksi kuukautta aikaa hyväksyä lausunnot sen jälkeen, kun johtajat ovat hyväksyneet ne. Lisäksi yhtiön on julkaistava vuosikertomuksensa 5 päivän kuluessa osakkeenomistajien hyväksymästä tai lausuntojen vahvistamisesta. Julkaiseminen tarkoittaa kopion toimittamista kaupparekisteriin, kauppakamariin.

Lausuntojen valmisteluaikaa voidaan pidentää enintään viidellä kuukaudella osakkeenomistajilla. Siksi julkaisemisen määräaika on 12 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Jos yhteisön osakkeenomistajat toimivat myös johtajien ominaisuudessa, hallintoneuvoston hyväksymien asiakirjojen päivämäärä olisi myös osakkeenomistajien kokouspäivä. Tällaisissa olosuhteissa julkaisemisen määräaika on viisi kuukautta (tai kymmenen kuukautta, jos viiden kuukauden pidennystä on annettu) varainhoitovuoden päättymisen jälkeen.

Julkaisuvaatimukset riippuvat yrityksen kokoon. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa.

Asiakirja Suuri keskikokoinen Pieni Mikro
Tase, muistiinpanot Täysin paljastettu Condensed Condensed rajallinen
Tuloslaskelma, liitetiedot Täysin paljastettu Condensed Ei välttämättä Ei välttämättä
Arvostusperiaatteet, toteaa Täysin paljastettu Täysin paljastettu Täysin paljastettu Ei välttämättä
Hallinnointikertomus Täysin paljastettu Täysin paljastettu Ei välttämättä Ei välttämättä
Kassavirtailmoitukset Täysin paljastettu Täysin paljastettu Ei välttämättä Ei välttämättä

Voimmeko auttaa sinua?

Voimme tarjota sinulle täydellisen luettelon palveluista, mukaan lukien tilinpäätöksen laatiminen / vuosikertomukset, hallinto, verotus ja palkkauspalvelut.

Ota yhteyttä meihin liittyen tähän artikkeliin liittyvissä kysymyksissä tai jos haluat, että lähetämme sinulle ehdotuksen sitoutumisesta.

ota yhteyttä asiantuntijan nappiin

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?