On kysymys? Soita asiantuntijalle

On kysymys? Soita asiantuntijalle

Hallituksen vastuu Alankomaissa

Hollannin toimiston perustaminen

Tässä artikkelissa kuvataan oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia sekä joitakin käytännön asioita, jotka liittyvät toimistoon Hollannissa. Siinä esitetään yhteenveto Alankomaiden oikeudellisesta ja verojärjestelmästä, joka koskee tarvittavia menettelyjä. Artikkelissa esitetään myös Hollanti kansainvälisenä kauppakeskuksena ja korostetaan hollantilaisen toimiston avaamisen tuomia etuja. Lopuksi siinä käsitellään muita käytännön tärkeitä asioita, kuten elin- ja työvoimakustannuksia.

Ole hyvä ja älä epäröi soittaa vero- ja yhtiöjärjestelyihin, jos sinulla on oikeudellisia tai verotuksellisia kysymyksiä tai jos tarvitset lisätietoja.

Alankomaiden toimiston perustamisen verotuksen näkökohdat

Yrityksen perustaminen Hollannissa on lukuisia veroetuja. Monet yrittäjät haluavat sisällyttää kansainvälisen rakenteen tehokkaaseen verojärjestelmään, kuten Alankomaiden järjestelmään. Hollannin oikeushenkilöt yritysrakenteissa tuovat monia veroetuja. Tärkeimmät edut voidaan tiivistää seuraavasti:

1) Kaksinkertaisen veronkierron hyöty Hollannin tekemien sopimusten ja EU: n suoraa verotusta koskevien direktiivien ansiosta;

2) Osallistumisvapaus;

3) Mahdollisuus neuvotella sopimukset kansallisten veroviranomaisten kanssa ennakkohinnoittelusta ja verotusta koskevasta päätöksestä (ATR). Tällaiset sopimukset antavat varmuutta tulevista veronmaksusta;

4) Hollandin kahdenväliset investointisopimukset (BIT)

5) Alankomaiden verohyvitykset ulkomaisista lähteistä saataville tuloille;

6) T & K-toiminnan innovaatiolaatikon (IB) järjestelmä;

7) Ei lähdeveroa, joka peritään lähtevistä rojaltimaksuista ja koroista; ja

8) Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien järjestelmä (30-prosenttiosuus).

Näitä veroetuja selostetaan jäljempänä yksityiskohtaisesti.

Hollannin omistusten edut

Hollannin omistusosuus voi toimia eri maissa sijaitsevien yritysten sijoituskeskuksena. Hollanti on tunnustettu sen suotuisasta järjestelmästä tilojen osalta, erityisesti osallistumisvapauden ansiosta verosopimuksia ja kahdenvälisiä investointisopimuksia. Suurimmat hyödyt, jotka kannustavat kansainvälisiä yrityksiä käyttämään hollantilaisia ​​omistuksia välittäjinä, ovat alhaisempi lähdevero siinä maassa, jossa voitto syntyy, ulkomaisten tytäryhtiöiden keräämien varojen maksuton saaminen ja näiden tytäryhtiöiden suojattu asema. Nämä edut selvitetään alla.

Alankomaiden hallitus on julistanut yleisen aikomuksensa säilyttää ja säilyttää nämä edut, joita pidetään kuvitteellisesti jalokivinä kansallisen verojärjestelmän kruunussa riippumatta taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ja Euroopan unionin pyrkimyksistä torjua veronkierrosstrategiat, joilla pyritään siirtämään voittoja korkeammasta verotuksesta kärsiville lainkäyttöalueille.

Osallistumisvapaus Alankomaissa

Kuten jo mainittiin, Hollanti on suosittu ns vapautus. Jos erityisedellytykset täyttyvät, edellytykset täyttäviltä tytäryhtiöiltä saaduista myyntivoitoista ja osingoista ei kanneta Alankomaiden yhtiöveroa.

Tätä poikkeusta sovelletaan, jos tukikelpoisella tytäryhtiöllä on vähintään 5 prosenttia yhtiön osakkeista. Yksi tukikelpoisuuskriteeri on se, että tytäryhtiöt eivät saa pitää osakkeita ainoana tarkoituksena tehdä passiivisia sijoituksia salkkuun. Kuitenkin myös tapauksissa, joissa tämä tavoite on vallitseva, vapautusta sovelletaan edelleen, jos tytäryhtiöt maksavat vähintään 10-prosentin (Alankomaiden verolaskennan sääntöjen mukaisesti) tuloveroa tai jos alle puolet niiden varoista osoitetaan passiiviset investoinnit. Kun vapautusta ei voida soveltaa, yrityksillä on yleensä mahdollisuus verohyvitykseen.

Alankomaissa sovellettava verojärjestelmä (ennakkolainasopimukset, ennakkomaksujärjestelyt ja ennakkomaksut, ATR)

Alankomaiden ennakkomaksujärjestelmä antaa ennakkomaksun tekemällä APA: t ja ATR: t Alankomaiden yritysten verotuksellisesta asemasta. Tällaisten sopimusten tekeminen on vapaaehtoista. Yleisesti ottaen yritykset käyttävät verotusta koskevaa järjestelmää tiedottamaan etukäteen suunnitelluista sisäisistä liiketoimista aiheutuvista veroveloista. ATR: t tarjoavat ennakkoturvaa suunniteltujen liiketoimien verovaikutuksista selventämällä esimerkiksi, ovatko ne oikeutettuja osallistumisvapautukseen. Toisaalta APA: t määrittelevät, milloin käsivarren pituuden periaatetta voidaan soveltaa osakkuusyhtiöiden tai saman yrityksen eri osien välisiin kansainvälisiin liiketoimiin.

Kahdenväliset investointisopimukset (BIT)

Ulkomaille sijoitettaessa on otettava huomioon sekä verot että niin sanottujen kahdenvälisten sijoitussopimusten suoja, erityisesti jos investoinnit tehdään maassa, jossa on vakava riskiprofiili.

Kahden maan välillä tehdään kahdenvälisiä sijoitussopimuksia, joilla vahvistetaan toisessa maassa sijoittavan maan yksiköiden suojaamisen ehdot. Nämä sopimukset takaavat investointien vastavuoroisen suojelun ja edistämisen. Ne suojaavat ja suojaavat toisessa sopimuspuolessa sijaitsevan sopimuspuolen alueella asuvien yksiköiden investointeja. Siksi BIT: t edustavat institutionaalisia takeita ulkomaisille investoinneille. Myös monet BIT: t tarjoavat vaihtoehtoisia riitojenratkaisumekanismeja silloin, kun sijoittajat, joiden oikeuksia on loukattu, voivat valita kansainvälisen välimiesmenettelyn sen sijaan, että haastaisivat laiminlyöntiä maata tuomioistuimissaan.

Hollanti on kehittänyt laajan tällaisten kahdenvälisten sopimusten verkoston, joka tarjoaa sijoittajille parhaan mahdollisen turvallisuuden ja suojan ulkomaisissa sopimusvaltioissa. On syytä mainita, että Hollanti on tehnyt BIT: itä noin 100-valtioiden kanssa.

Sijoittajat, jotka asuvat maassa, joka on allekirjoittanut, voivat hyötyä BIT: iden suojasta. Siksi Hollanti on houkutteleva toimivalta perustaa holdingyhtiöitä paitsi sen suotuisan verojärjestelmän takia, myös lukuisten BIT: iden ansiosta.

Kaksinkertainen veron kiertämistä koskeva asetus

Jotta kannustettaisiin hollantilaisia ​​investointeja muihin, etenkin kehitysmaihin, hallitus on ottanut käyttöön asetuksen, jolla luodaan mekanismi Alankomaiden yhtiöveron alentamiseksi sellaisten maiden voitoista, jotka eivät ole tehneet verosopimuksia Hollannin kanssa. Tämä säädös on yksipuolinen kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva asetus (jäljempänä DTAD). DTAD: n seurauksena Alankomaissa kannettavat verot, jotka peritään investoinneista sellaisiin maihin, jotka eivät ole tehneet verosopimuksia Alankomaiden kanssa, ovat yleensä samoja kuin verosopimuksiin sisältyviin veroihin perittävät verot.

Innovaatio Box (IB) -järjestelmä

Hollannissa on edullinen veroilmasto innovaatiokotelotutkimuksen ja kehityksen alalla toimivien yritysten osalta. Jokaisella yrityksellä, joka tuottaa tuloja omista kehittämistään ja patentoiduista aineettomista hyödykkeistään (lukuun ottamatta tavaramerkkejä ja logoja) tai tuotekehitystoiminnasta (vahvistettu virallisella lausunnolla), on mahdollisuus ilmoittaa tulot IB-järjestelmän avulla. Tällöin sen aineettomien hyödykkeiden kehittämiskustannuksia ylittävistä tukikelpoisista tuloista kannetaan vain 5 prosentin vero. Hyväksyttäviin omaisuuseriin liittyvät tappiot voidaan vähentää tavallisesta yhteisöverokannasta eli 25 prosentista. Jos tappiot sisältyvät veroilmoitukseen, ne on korjattava takaisin normaalin verokannan avulla. Vasta sitten alennettu 5 prosentin verokanta tulee jälleen saataville.

Ei lähdeveroa palkkio- ja korkomaksujen osalta

Hollanti on houkutteleva toimivalta perustaa (ryhmä) lisenssi- ja rahoitusyhtiöitä. Hollannin lisenssin tai rahoitusyhtiön perustamisen suurin etu on näiden yksiköiden verotuksellinen asennus. Yleisesti ottaen tämä tehokkuus johtuu sopivista verosopimuksista, jotka Hollanti on tehnyt, sekä lähdeveron puutteesta lähtevien rojaltimaksujen ja korkomaksujen osalta. Jos tietyt vaatimukset täyttyvät, nämä edellytykset mahdollistavat lisenssitulojen ja -rahoituksen erittäin tehokkaan verovirran Alankomaiden yksikön kautta lopulliselle vastaanottajalle.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien järjestelmä

Hollannissa asuvat ja työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät voivat hyötyä myönnytyksestä, jos he täyttävät tietyt vaatimukset. Tätä myönnytystä kutsutaan 30% -ratkaisu. Sen mukaan 30-prosenttiosuus kansainvälisen työntekijän palkoista jää verottomaksi. Tämän seurauksena henkilökohtaisten tulojen kokonaisverokanta pyörii 36-prosenttiosuuden sijaan tavanomaisen 52-prosentin sijaan.

Alankomaiden toimiston perustamisen oikeudelliset näkökohdat

Hollantilaisen yrityksen ottaminen kansainvälisen yrityksen puitteissa tarjoaa sekä vero- että oikeudellisia etuja. Joitakin tärkeitä oikeudellisia etuja ovat:

1) Alankomaiden oikeusjärjestelmässä on säännöksiä, joiden mukaan eri yksiköt vastaavat suunniteltujen liiketoimintojen ominaisuuksia ja tarpeita;

2) Hollannin kauppakamari (KvK) on erittäin tehokas ja yhteistyöhaluinen;

3) Hollantilaisesta latinalaisesta notaarista ja tuomioistuimen antamasta apostillista saa laillistamisen vain yhden tai kaksi päivää.

4) Paikallisen toimitusjohtajan nimittäminen on helppoa esimerkiksi toimeentulovaatimusten täyttämiseksi; ja

5) 2012issa osakeyhtiöitä (BV) koskevia lakeja muutettiin perusteellisesti ja ne ovat nykyään paljon joustavampia.

Alankomaiden yhtiöoikeudessa on säännöksiä yhteisöille, joilla on sekä oikeushenkilöllisyys että ilman oikeushenkilöä (eli sekä yhteisöjä että yhteisöjä).

NL-yhtiöiden tyypit

Mitä yleisemmin käytetään oikeushenkilöitä sisältää:

1) yksinmyyjä / yksityisyrittäjä / yhden miehen liiketoiminta (Eenmanszaak); (teknisesti yksittäiset yritykset eivät ole oikeushenkilöitä);

2) yleinen kumppanuus (Vennootschap onder firma tai VOF);

3) ammatillinen / kaupallinen kumppanuus (Maatschap); ja

4) osakeyhtiö (Commanditaire vennootschap tai CV.

Mitä yleisemmin käytetään oikeushenkilöitä sisältää:

1) yksityisyritys, jolla on rajoitettu vastuu (Besloten vennootschap tai BV)

2) julkinen osakeyhtiö (Naamloze vennootschap tai NV)

3) osuuskuntayhdistys (Coöperatie tai COOP); ja

4) säätiö (Stichting).

Oikeushenkilön valinta riippuu toteutettavan liiketoiminnan tyypistä. Pienyritysten ja freelancereiden omistajat perustavat tavallisesti yksityisyrittäjiä, kun taas suuremmat yritykset ovat yksityisiä yrityksiä, joilla on rajoitettu vastuu (BV), julkisia yrityksiä, joilla on rajoitettu vastuu (NV) ja osakeyhtiöitä (CV).

Kun olet päättänyt aloittaa yrityksen, ensimmäinen askel on rekisteröidä se kauppakamariin, joka sisällyttää sen kaupparekisteriin. Tämän menettelyn on tapahduttava viikon ajan ennen kuin yritys alkaa toimia viikon kuluttua siitä.

Lisätietoja yksityisyrityksestä, jolla on rajoitettu vastuu (BV)

Yksityinen yritys, jolla on rajoitettu vastuu (Besloten Vennootschap tai BV), jonka nimellispääoma on jaettu osakkeisiin, on yleisimmin käytetty liiketoimintayksikkö Alankomaissa. BV: llä on yksi tai useampi osakkeenomistaja ja se antaa vain rekisteröityjä osakkeita. Siinä voi olla yksi tai useampi "perustaja" tai tilaajat, jotka voivat olla oikeushenkilöitä ja / tai luonnollisia henkilöitä. Yksikkö tai henkilö, olipa se asuinpaikka tai ulkomaalainen, voi samanaikaisesti olla johtokunnan edustaja ja johtaja.

Maantieteelliset piirteet: Hollanti kansainvälisenä kauppakeskuksena

Hollanti on ihanteellinen strateginen kohde yrityksille liitettävyytensä ansiosta. Maan sijoittautuneet yritykset voivat helposti saattaa tuotteitaan ja palveluitaan markkinoille EU: ssa, Itä- ja Keski-Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Hollanti sijaitsee Euroopan länsiosassa, ja sillä on yhteiset rajat Belgian (etelä) ja Saksan (itä) kanssa. Lännessä ja pohjoisessa se rajoittaa Pohjanmerta ja sen rannikko on 451 km pitkä. Hollanti on pieni maa, jonka pinta-ala on 41 526 neliökilometriä. Sen talous on vahvasti riippuvainen kansainvälisestä kaupasta (yli 50% bruttokansantuotteesta saadaan ulkomaankaupasta). Maa kuuluu maailman kymmenen suurimman viejämaan joukkoon, mikä on melko kokonainen saavutus. Noin 10 prosenttia Alankomaiden viennistä suuntautuu viiteen maahan: Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan, Belgiaan, Saksaan ja Ranskaan.

Yli 50% kaikista viennistä ja tuonnista Hollannissa koostuu elintarvikkeista, koneista (pääasiassa tietokoneista ja osista) ja kemiallisista tuotteista. Monet tuontitavarat (mukaan lukien tietokoneet) on tarkoitettu muille maille, ja ne viedään uudelleen jalostamattomiksi pian niiden saapumisen jälkeen Hollannissa. Tämä tilanne on tyypillinen suurille kuljetus- ja jakelukeskuksille. Itse asiassa monet miljoonat tonnia Pohjois-Amerikan ja Aasian tavaroita saapuvat Amsterdamiin tai Rotterdamiin jakelua varten kaikkialla Euroopassa. Hollandin roolia eurooppalaisena porttina tukee myös Amsterdamin Schipholin lentokenttä, joka on neljänneksi vilkkain ja suurin lentokenttä sekä tavaroiden että matkustajien mantereella. Useimmilla Alankomaiden kuljetusyrityksillä on toimintansa perusta joko Rotterdamissa (Rotterdamin Haagin lentokentällä) tai Schipholin lähellä. Muut suuret eurooppalaiset lentoasemat eli Düsseldorf ja Frankfurt Saksassa, Roissy Ranskassa ja Bryssel ja Zaventem Belgiassa ovat vain muutaman tunnin päässä. Lisäksi Hollannissa on poikkeuksellinen rautatieverkko, joka yhdistää tärkeitä Euroopan pääkaupunkeja, myös Lontoota. Brysselin EU-pääkaupunki on vain lyhyen ajomatkan päässä. Myös Rotterdamin satama on Euroopan mantereen suurin. 12-vuotta sitten se oli myös maailman vilkkain satama, mutta Shanghai ja Singapore ohittivat sen. 2012issa se oli kuudes vilkkain satama maailmassa lastin tonnimäärän osalta vuodessa.

Työvoimakustannukset

Hollannin elintaso on suhteellisen korkea ja tämä näkyy keskipalkassa. 2015: ssa työnantajat maksoivat työntekijöilleen 2500-euroa kuukaudessa ja siksi keskimääräiset työvoimakustannukset olivat 34.10 euroa / tunti. Kaikki erääntyneet verot peritään tulolähteestä. Keskimääräinen työviikko on noin 40 h.

EU: n eri jäsenmaiden työvoimakustannukset vaihtelevat suuresti. 2015issa koko Euroopan unionin keskimääräinen palkka tunti oli 25 Euro, ja euroalueella kurssi oli 29.50 Euro. Siksi työvoimakustannukset Alankomaissa ovat 16-prosenttiyksikköä korkeammat verrattuna euroalueen keskiarvoon. 2015issa viiden EU-maan työvoimakustannukset olivat kuitenkin korkeammat kuin Hollannissa. Keskimääräinen palkka tunnissa Tanskassa (41.30 Euro) ja Belgiassa (39.10 Euro) on noin 10 kertaa suurempi kuin Bulgarian arvo (4.10 Euro). Belgiassa työvoima on kalliimpaa kuin Luxemburgissa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Ranskassa. Liettuan ja Romanian työvoimakustannukset eivät kuitenkaan ole kovin erilaiset kuin Bulgarian kustannukset, vaikka näiden 3-maiden palkat ovat nousussa.

07 / 2015ista lähtien 23-ikäisten ja vanhempien työntekijöiden vähimmäispalkka on Alankomaissa 1507.80 Euro / kk, eli 69.59 Euro / päivä. 40-työajan mukaan viikossa tämä vastaa 8.70-euroa / tunti.

Amsterdam: Euroopan uusi pääkaupunki

NY Timesissa työskentelevän liike-elämän kolumnisti James Stewartin mukaan Brexit Amsterdamin on tullut uusi Lontoo vaikuttavan arkkitehtuurinsa, arvostetuimpien koulujen ja jännittävän yöelämän ansiosta. Hollanti on ollut maailmanlaajuinen kauppakeskus vuosisatojen ajan, joten maa on perinteisesti suvaitseva ulkomaalaisille. Lisäksi lähes kaikki hollantilaiset puhuvat englantia. Hollannin kouluja pidetään Euroopan mantereen parhaina, ja monilla englanninkielisillä koulutusmahdollisuuksilla. Amsterdam houkuttelee arkkitehtuuriaan ja tarjoaa houkuttelevia asuntoja, erinomaisia ​​ravintoloita, viehättäviä näkymiä, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä jännittävän yöelämän. Sen kansalaisilla on suvaitsevainen, kosmopoliittinen asenne, jota viljellään vuosisatojen ajan sen syntymisestä maailmanlaajuisen kaupan keskuksena.

Kansan jatkuvien ponnistelujen ansiosta Hollanti on tällä hetkellä maailman rikkaimpien valtioiden joukossa. Maan strateginen sijainti Pohjanmeren rannikolla ja sen joilla, mikä tuo teollisuuden ja maatalouden edut, on epäilemättä edistänyt tätä menestystä. Näiden maantieteellisten ominaisuuksien ja sen kansan luontaisen työn innostuksen ansiosta Alankomaat on nyt suuri kauppakeskus.

Lisäksi Hollannissa on hyvin kehittynyt hyvinvointivaltiojärjestelmä, jolla varmistetaan, että kaikki kansalaiset jakavat kotimaansa vaurauden. Hollantilaiset ovat ylpeitä korkeasta elintasostaan. Elämän, koulutuksen, asumisen ja kulttuurin kustannukset ovat alhaisemmat kuin useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen ratkaisuverkosto tutkii monia ihmisiä, jotka asuvat eri maissa eri puolilla maailmaa Maailmalla onnellisuusraportti. Kuten nimestä ilmenee, raportissa todetaan, mitkä maat ovat onnellisimpia. 2018issa Hollanti otti 6inth paikka.

Elinkustannukset

Samoin kuin monissa muissa Euroopan maissa, elinkustannukset Hollannissa ovat lisääntyneet yhteisen valuutan, euron käyttöönoton myötä. Normaali huone maksaa 300 - 600 euroa / kk, joten on paljon halvempaa asettua muualle kuin kaupunkialueelle kuin asua kaupungissa kuten Amsterdamissa tai Haagissa.

Julkinen liikenne on EU-standardien mukaan suhteellisen halpaa. Useimmat alueet toimivat sirukorttien ("ov-chipkaart") kanssa, joita voidaan käyttää raitiovaunuissa, linja-autoissa, metroissa ja junissa. Kaupungissa yksi bussilippu maksaa noin 2 Euro. Lippu junaan Schipholista Amsterdamin keskusasemalle maksaa noin 4 Euro. Lippu Amsterdam - Utrecht on noin 7.50 Euro. Sen sijaan taksipalvelut ovat melko kalliita. Tavanomainen alkukustannus on 7.50 Euro ja hinnat nousevat 2.20 Euro / km.

Ole hyvä ja älä epäröi soittaa asiantuntijoidemme verotukseen ja yhdistämiseen. He auttavat mielellään sinua varten aloittaa oman yrityksen Hollannissa.

Kuten tämä artikkeli?

Jaa whatsappissa
Jaa Whatsapp
Jaa sähke
Jaa sähkeessä
Jaa skypessa
Jaa Skype
Jaa sähköpostilla
Jaa sähköpostilla

Tarvitsetko lisätietoja hollantilaisyritykseltä BV?